Showtime

产品用途

套片搭配鸡眼、鞋眼、空心钉等产品使用,套片主要用途为固定鸡眼、鞋眼、空心钉等相关性产品,防止有弹性之布料或皮革因延展性,而造成鸡眼、鞋眼、空心钉等产品脱落。套片共分为 : 山形套片、穿刺套片、齿形套片、卷边套片、下套之五种产品。


WM 系列山形套片

山形套片
山形套片

F.D. = 面径
Hole = 内径

材质 :
铜 = 铜料
铁 = 铁料
铝 = 铝料
白铁 = 白铁料
马口铁 = 马口铁料

编号
公制(mm)
英制(Inche)
材质
面径
内径
面径
内径
WM620
62.0
41.5
2.441
1.634
铜、铁、马口铁
WM460
46.0
32.6
1.811
1.283
WM380
38.0
23.5
1.496
.925
铜、铁、马口铁
WM340
34.0
21.3
1.339
.839
铜、铁、铝、马口铁
WM280
28.0
17.5
1.102
.689
铜、铁、铝、马口铁
WM210145
21.0
14.5
.827
.571
铜、铁、铝、白铁、马口铁
WM205
20.5
11.0
.807
.433
铜、铁、铝、马口铁
WM190
19.0
11.5
.748
.453
铜、铁、铝、白铁、马口铁
WM170
17.0
10.5
.669
.413
铜、铁、铝、马口铁
WM150
15.0
9.0
.591
.354
铜、铁、铝、白铁、马口铁
WM140
14.0
8.0
.551
.315
铜、铝
WM130
13.0
8.0
.512
.315
铜、铁、铝、马口铁


WT 系列穿刺套片

穿刺套片
穿刺套片
F.D. = 面径
Hole = 内径
材质 :
铜 = 铜料
铁 = 铁料
编号
公制(mm)
英制(Inche)
材质
面径
内径
面径
内径
WT476
47.6
29.8
1.874
1.173
WT320
32.0
17.4
1.260
.685
铜、铁
WT280
28.0
17.5
1.102
.689
铜、铁
WT230
23.0
12.7
.906
.500
铜、铁
WT210
21.0
10.5
.827
.413
铜、铁
WT180090
18.0
9.0
.709
.354
铜、铁
穿刺套片
穿刺套片
F.D. = 面径
Hole = 内径
材质 :
铜 = 铜料
编号
公制(mm)
英制(Inche)
齿数
材质
面径
内径
面径
内径
WT205110
20.5
11.0
.807
.433
六齿


WT 系列齿形套片

齿形套片
齿形套片
F.D. = 面径
Hole = 内径
材质 :
铜 = 铜料
铁 = 铁料
编号
公制(mm)
英制(Inche)
齿数
材质
面径
内径
面径
内径
WT267
26.7
16.0
1.051
.630
五齿
WT240138
24.0
13.8
.945
.543
五齿
WT240135
24.0
13.5
.945
.531
五齿
WT205
20.5
12.0
.807
.472
五齿
WT205
20.5
12.0
.807
.472
七齿
WT139
13.9
7.6
.547
.299
五齿


WR 系列卷边套片

卷边套片
卷边套片
F.D. = 面径
Hole = 内径
材质 :
铜 = 铜料
铁 = 铁料
铝 = 铝料
白铁 = 白铁料
编号
公制(mm)
英制(Inche)
材质
面径
内径
面径
内径
WR280
28.0
17.5
1.102
.689
铜、铁、铝、白铁
WR240140
24.0
14.0
.945
.551
铜、铁
WR240135
24.0
13.5
.945
.531
铜、铁、铝
WR230
23.0
13.0
.906
.512
铜、铝
WR210130
21.0
13.0
.827
.512
铜、铁、铝、白铁
WR210105
21.0
10.5
.827
.413
铜、铁、白铁
WR180110
18.0
11.0
.709
.433
铜、铁、铝
WR180090
18.0
9.0
.709
.354
铜、铁
WR150
15.0
9.5
.591
.374
铜、铁
WR136
13.6
8.2
.535
.323


WN 系列下套套片

下套套片
下套套片

FLG = 面径
ID = 管内径
OD = 管外径
OH = 总长

材质 :
铜 = 铜料
铁 = 铁料
铝 = 铝料

编号
公制(mm)
英制(Inche)
材质
面径
管内径
管外径
总长
面径
管内径
管外径
总长
WN200107
20.0
10.7
11.2
3.0
.787
.421
.441
.118
铜、铁
WN170105
17.0
10.5
11.0
3.0
.669
.413
.433
.118
铜、铁
WN166105
16.6
10.5
11.0
3.2
.654
.413
.433
.126
铜、铁
WN150090
15.0
9.0
9.5
3.0
.591
.354
.374
.118
铜、铁
WN150080
15.0
8.0
8.5
3.0
.591
.315
.335
.118
铜、铁
WN130080
13.0
8.0
8.5
3.0
.512
.315
.335
.118
8.5
2.7
.335
.106
WN130078
13.0
7.8
8.5
2.5
.512
.307
.335
.098
WN130070
13.0
7.0
7.5
3.0
.512
.276
.295
.118
铜、铁
WN120070
12.0
7.0
7.5
3.0
.472
.276
.295
.118
铜、铁
WN120068
12.0
6.8
7.5
2.8
.472
.268
.295
.110
WN118061
11.8
6.1
6.6
3.0
.465
.240
.260
.118
铜、铁
WN110063
11.0
6.3
6.8
3.0
.433
.248
.268
.118
6.8
2.9
.268
.114
WN110045
11.0
4.5
5.0
3.0
.433
.177
.197
.118
铜、铁
WN110044
11.0
4.4
5.1
3.0
.433
.173
.201
.118
WN100063
10.0
6.3
6.8
2.5
.394
.248
.268
.098
铜、铁
WN100053
10.0
5.3
6.0
2.5
.394
.209
.236
.098
5.8
2.5
.228
.098
铜、铁
WN100051
10.0
5.1
5.8
2.5
.394
.201
.228
.098
WN100045
10.0
4.5
5.0
2.5
.394
.177
.197
.098
WN100044
10.0
4.4
5.1
3.0
.394
.173
.201
.118
铜、铁
WN090053
9.0
5.3
5.8
2.5
.354
.209
.228
.098
铜、铁
WN090050
9.0
5.0
5.5
2.5
.354
.197
.217
.098
铜、铁
WN090045
9.0
4.5
5.0
2.5
.354
.177
.197
.098
铜、铁
WN090043
9.0
4.3
5.0
2.5
.354
.169
.197
.098
WN090033
9.0
3.3
3.8
3.0
.354
.130
.150
.118
WN080045
8.0
4.5
5.0
2.5
.315
.177
.197
.098
铜、铁
WN060032
6.0
3.2
3.7
2.7
.236
.126
.146
.106